هواللطیف

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۳
اسفندپیامبر اکرم(ص)

مثل المومن مثل السنبله، یحرکها الریح

تستقیم مره و تخرمره،

و مثل الکافر مثل الارزه،

لا تزال مستقیمه حتی تخر و لا تشعر

 

حکایت مومن چون خوشه است،

که باد آنرا حرکت می دهد نوبتی بایستد و نوبتی فرو افتد.

و حکایت کافر چون درخت صنوبر است

که پیوسته بپا باشد تا آنگاه که از ریشه برآید و فرو افتد.

 

  • مهدی یار